Algemene Leveringsvoorwaarden van A+Concepts

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 5955 4851

Door uw opdracht geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van A+Concepts akkoord gaat. A+Concepts behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor een gesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden welke van toepassing waren op de op de factuur vermelde datum.

1. Definities en toepasselijkheid

 • A+Concepts: onderdeel van Alleari bv., gevestigd te (7036 AL) Loerbeek, aan de Noorder Markweg 14, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59554851, in deze voorwaarden verder te noemen ‘A+C’.
 • Website: de website van https://aplusconcepts.nl en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste links naar andere websites.
 • Opdrachtgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die met A+C een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten
 • Aanbieding: een vrijblijvend aanbod van A+C voor het leveren van nader gespecificeerde producten en/of diensten.
 • Opdracht: het ten gunste van de opdrachtgever ontwikkelen en/of leveren van producten en diensten
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen A+C en een opdrachtgever ter zake de levering van producten en/of diensten zoals beschreven in de aanbieding.
 • Schriftelijk: per document getekend door partijen, of per brief, fax, e-mail en enigerlei andere middelen zoals door partijen overeengekomen. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met A+C zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover door A+C uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarde nietig is of vernietigd wordt, blijft enkel de desbetreffende bepaling buiten toepassing en laat dat de geldigheid van overige bepalingen onverlet. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij door A+C uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen zijn 30 dagen nadat deze schriftelijk zijn aangekondigd van kracht.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en kunnen door A+C binnen 2 dagen worden herroepen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Alle door A+C opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website en/of in de offerte. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s of kan een aanbieding gebaseerd zijn op onjuiste door opdrachtgever verstrekte gegevens. A+C is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten of afwijkingen daarin en/of kennelijke druk-, zet-, of typefouten en/of verschrijvingen. Afbeeldingen zijn enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door het verstrekken van een opdracht door opdrachtgever aan A+C of door aanvaarding van een door A+C gedane aanbieding. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht, komt in afwijking van het voorgaande de overeenkomst pas tot stand, nadat A+C opdrachtgever schriftelijk heeft bericht in te stemmen met deze afwijkingen. Annulering van een gesloten overeenkomst door opdrachtgever is enkel mogelijk na schriftelijke acceptatie daarvan door A+C. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan A+C alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. A+C kan van opdrachtgever tevens een schadevergoeding vorderen in verband met eventuele winstderving en overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeen gekomen. De daarmee samenhangende aanvullende kosten die het oorspronkelijk overeen gekomen bedrag te boven gaan, kunnen door A+C aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Beëindiging / ontbinding

Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na overleg en onder opgave van redenen middels aangetekend schrijven worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. A+C kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen in geval van overmacht en in geval van insolventie van de Opdrachtgever, op het tijdstip waarop Opdrachtgever: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. A+C is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Als opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomsten niet nakomt, kan A+C alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden door dit schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar te maken, zonder dat een daaraan voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Indien A+C de overeenkomst ontbindt, zijn haar vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en behoudt A+C het recht om schadevergoeding te vorderen. A+C is niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever geleden schade of gemaakte kosten. Aan opdrachtgever komt geen bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe. Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van als bedoeld in Art. 6:265 B.W. alsmede alle andere artikelen daaromtrent. Voor consumenten geldt dat hen slechts het recht op ontbinding toekomt indien A+C, na een deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand stellen.

5. Uitvoering van de opdracht

Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van A+C, tenzij dit de wijten is aan opzet of grove schuld zijdens A+C, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 10. De uitvoeringstermijn wordt door A+C steeds in overleg met opdrachtgever bepaald, maar betreft nimmer een fatale termijn. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra alle, naar het oordeel van A+C – eventueel – benodigde gegevens, aan haar zijn verstrekt. Maatwerk product en/of producten, overeenkomstig specificaties van de koper, zullen eerst pas in productie worden genomen na schriftelijk akkoord van opdrachtgever. Overschrijding van de uitvoeringstermijn ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij A+C schriftelijk in kennis stelt, onverminderd het recht van A+C om binnen 2 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met A+C voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft A+C het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding. A+C is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van A+C een goede en/of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. A+C verplicht zich wel vooraf de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

6. Intellectueel eigendom

Onverminderd de overige bepalingen in deze voorwaarden houdt A+C zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond en in overeenstemming met de Auteurswet. Alle door A+C verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever, zonder voorafgaande toestemming van A+C, worden verveelvoudigd, gekopieerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. A+C behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinde te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De rechten van intellectuele eigendom die A+C in licentie gebruikt, mag Opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van Opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart A+C tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht. Opdrachtgever is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door A+C en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

7. Levering en uitvoeringstermijn

De met A+C overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. A+C is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op opdrachtgever op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van A+C verlaten of het moment waarop A+C aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door A+C te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van opdrachtgever. A+C is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending en/of het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van opdrachtgever niet mogelijk blijkt de bestelde zaken aan opdrachtgever te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is A+C gerechtigd de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij A+C uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient opdrachtgever A+C binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient opdrachtgever deze alsnog op te halen. Indien opdrachtgever ook na verloop van 1 maand in gebreke blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een ingebrekestelling vereist is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten. A+C heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor A+C een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat de verplichting van opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet. A+C kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

8. Overmacht

Storingen in het bedrijf van A+C ten gevolge van overmacht (als zodanig o.a. zullen gelden: ziekte, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan A+C door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken) ontslaan A+C van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal A+C daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, en melden wanneer de overmacht situatie is opgeheven.

9. Reclames en garanties

Reclames zijn alleen schriftelijk mogelijk en dienen binnen 48 uur na uitvoering van de overeenkomst kenbaar te zijn gemaakt door opdrachtgever. A+C is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offerte en/of andere informatie geldt de uitleg van A+C.

A+C zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en/of werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en/of werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen, geldt een garantietermijn van 2 jaar. Garanties worden slechts verstrekt aan opdrachtgever en zijn niet overdraagbaar aan derden. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende leveringen en/of werkzaamheden aan A+C heeft voldaan.

Ingeval door opdrachtgever terecht wordt gereclameerd of een beroep wordt gedaan op garantie, zal A+C kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de goederen en/of de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van A+C, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

A+C aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.

A+C dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retournering noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van A+C indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retournering op een door A+C te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

Indien opdrachtgever wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van opdrachtgever zelf producten retourneert aan A+C, is A+C gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze zaken als “handling kosten” in rekening te brengen. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

A+C garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak of plicht tot herstel c.q. vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

10. Aansprakelijkheid

Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van A+C die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is A+C enkel voor de direct geleden schade aansprakelijk, behoudens opzet en grove nalatigheid en behoudens door consumenten geleden schade. Het te vergoeden bedrag aan schade is beperkt tot maximaal het bedrag ter zake waarvoor de door A+C gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende gebeurtenis dekking biedt, vermeerderd met het daarop van toepassing zijnde eigen risico, dan wel het maximaal door A+C aan opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedrag indien de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt.

A+C is nimmer aansprakelijk voor indirect geleden schade of bedrijfs- of gevolgschade, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van opdrachtgever. A+C is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten. A+C is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden schade, veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever of door een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming.

Opdrachtgever vrijwaart A+C voor alle aanspraken van derden wegens elke vorm van schade. Opdrachtgever zal personeelsleden van A+C nimmer aanspreken. A+C heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht. Een vordering tot vergoeding van de schade dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij A+C te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

11. Betalingen

Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, op een door A+C aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder een daaraan voorafgaande ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tot aan de dag der algehele voldoening, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Daarnaast is A+C gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke A+C moet maken ter effectuering van haar rechten aan opdrachtgever door te belasten, ook indien en voor zover deze de gerechtelijke proceskostenvergoeding overstijgen.

De buitengerechtelijke incassokosten worden conform het besluit BIK als volgt berekend:

 • over de eerste € 2.500,-: 15% met een minimum van € 40,-
 • over de volgende € 2.500,-: 10%
 • over de volgende € 5.000,-: 5%
 • over de volgende € 190.000,-: 1%
 • over meerdere boven € 200.000,-: 0,5% met een maximum van € 6.775,-

In afwijking van bovenstaande, zullen consumenten eerst in verzuim geraken na het uitblijven van betaling na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij aangemaand wordt alsnog binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling tot betaling over te gaan.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van A+C en overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens A+C onmiddellijk opeisbaar.

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12. Herroepingsrecht

Enkel indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand (koop door natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf via telefonische of digitale weg) heeft de consument het recht de gesloten koopovereenkomst tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant. A+C behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade die ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

Voorts behoeft A+C uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:

 • het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn.
 • het product en/of de producten schoon zijn.
 • het product en/of de producten niet ingebouwd zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd/gebruikt zijn en/of zijn geweest.
 • bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Maatwerk product en/of producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper kunnen niet retour worden genomen.

13. Geheimhoudingsplicht en privacy

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle vertrouwelijke informatie omtrent feiten en bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze informatie is door de andere partij ter beschikking gesteld, evenals de resultaten verkregen door de verwerking ervan. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover partijen zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

A+C is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden. A+C behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen of gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.

A+C is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het hiervoor in dit artikel bepaalde en in geval A+C voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. A+C is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. Tevens is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van A+C, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van A+C openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van A+C, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

De gegevens en informatie die opdrachtgever aan A+C verstrekt en A+C verzamelt, zal A+C zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. A+C mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is A+C niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Bij het bezoeken van de website van A+C kan A+C informatie van opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. Deze informatie kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het privacy beleid van A+C is eveneens van toepassing en is te vinden op de website https://aplusconcepts.nl/.

Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan A+C van € 1.000,– per overtreding, tot een maximum van € 10.000,– onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

14. Eigendomsvoorbehoud

A+C behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens A+C heeft voldaan. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door opdrachtgever niet worden doorverkocht. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is opdrachtgever niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

Opdrachtgever is verplicht A+C direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Opdrachtgever is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens A+C heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van A+C te bewaren.

15. Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen en op onze al dan niet daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend de bevoegde rechter te Arnhem is bevoegd tot beslechting van eventuele geschillen (incasso’s daaronder begrepen) tussen A+C en haar opdrachtgever, behoudens bij consumentenzaken, waarbij eveneens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd is.

Scroll naar boven